Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół serwis informacyjny
ZEAS
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • ORGAN
 • Dyrektor
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • PRAWO LOKALNE
 • Statut
 • Regulaminy
 • Zarządzenia
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Sprawozdania
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRAWO LOKALNE   \  STATUT

    Statut

  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, realizującą zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo.  Od 1 stycznia 2017r. działamy jako centrum usług wspólnych.

  Pracą Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół kieruje dyrektor, który zarządza całością zadań, przy ścisłej współpracy z dyrektorami obsługiwanych jednostek.

  Zakres działania
  1. Przedmiot działalności ZEAS w zakresie obsługi finansowo-księgowej ZEAS i jednostek obsługiwanych, obejmuje:
  1) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej  ZEAS i jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
  2) określenie zasad (polityki) rachunkowości,
  3) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych,
  4) bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego,
  5) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
  6) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
  7) sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek,
  8) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
  9) naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  10 obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  11) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  12) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela,
  13) sporządzanie informacji, deklaracji PFRON,
  14) prowadzenie ewidencji umorzenia środków trwałych,
  15) rozliczanie inwentaryzacji,
  16) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Przedmiot działalności ZEAS  w  zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej ZEAS  i jednostek obsługiwanych, obejmuje:
  1) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
  2) aktualizacja bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
  3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i rzetelnością sporządzanych przez jednostki informacji liczbowych i zestawień,
  4) sporządzanie kalkulacji skutków finansowych określonych zadań w zakresie oświaty,
  5) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizowanych zadań.

  3. Przedmiot działalności ZEAS w zakresie innych zadań ZEAS i jednostek obsługiwanych, obejmuje:
  1) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
  2) obsługa finansowa dowożenia uczniów do szkół,
  3) organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych,
  4) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania nauczycieli,
  5) prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,
  6) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,
  7) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  8) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
  9) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej,
  10) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Kołbaskowo,
  11) ustalanie wysokości i rozliczenie finansowe dotacji celowych bieżących z zakresu oświaty i wychowania, udzielanych z budżetu gminy,
  12) koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  13) kontrola merytoryczna działalności publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  14) przygotowanie dokumentacji dotyczącej zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie oświaty oraz nadzorowanie realizacji tych zadań i kontrolowanie wykorzystania przyznanych na te zadania środków z budżetu gminy,
  15) sprawdzanie realizacji obowiązku szkolnego,
  16) przekazywanie administratorowi gminnej strony internetowej oraz redaktorowi gazetki gminnej informacji dotyczących oświaty na terenie gminy.

  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Kołbaskowie jako jednostka obsługująca prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostek obsługiwanych w ramach środków określonych planem finansowym nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami  określonymi w planach finansowych poszczególnych placówek.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-16
    opracował Administrator BIP dnia 2020-07-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra