Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół serwis informacyjny
ZEAS
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • ORGAN
 • Dyrektor
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • PRAWO LOKALNE
 • Statut
 • Regulaminy
 • Zarządzenia
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Sprawozdania
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI   \  DEKLARACJA

    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021

  Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021


  Lista załączników
  1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-10
    opracował Administrator BIP dnia 2021-03-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Deklaracja

  Deklaracja dostępności

  Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zeas.kolbaskowo.pl.
   
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wanda Kaplewska-Poczepko, zeas@kolbaskowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 311 97 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  ZEAS – budynek nr 103 w Kołbaskowie:


  - wejście główne A do budynku posiada schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych,
  - przy wejściu głównym A do budynku znajduje się informacja dla osób niepełnosprawnych wraz z  numerem telefonu,
  - do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  - w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

  - toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

  - przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-02
    opracował Administrator BIP dnia 2020-07-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra